Konkursy

Konkurs fotograficzny

„Wielkie dzieła w obiektywie”

Z a s a d y      u c z e s t n i c t w a :
Z a d a n i e m    u c z e s t n i k ó w   k o n k u r s u   j e s t   

w y k o n a n i e  f o t o g r a f i i   i n s p i r o w a n e j   

d z i e ł e m   

z n a n e g o   a r t y s t y ;  m a l a r z a , r z e ź b i a r z a   

c z y   f o t o g r a f a .

U c z e s t n i k   k o n k u r s u   o d d a j e   

p r a c ę   s a m o d z i e l n ą ,

z   u d z i a ł e m   w ł a s n e j   o s o b y ,

b ą d ź   p r z e d m i o t ó w

p o z o s t a j ą c y c h   w ł a s n o ś c i ą    a u t o r a   p r a c y .

· K a ż d y   u c z e s t n i k   m o ż e   z ł o ż y ć   

t y l k o   j e d n ą   p r a c ę .

· P r a c e   k o n k u r s o w e   p o w i n n y   z a w i e r a ć   

z e s t a w i e n i e

o r y g i n a l n e g o   d z i e ł a , w r a z   z   t y t u ł e m 

 i   j e g o  a u t o r e m , o r a z   f o t o g r a f i ę 

 i n s p i r o w a n ą   t y m   d z i e ł e m  s z t u k i .

· K o n k u r s   s k i e r o w a n y   j e s t   d o   u c z n i ó w   

k l a s   5 – 8
· T e r m i n   s k ł a d a n i a   p r a c   d o   3 1 . 0 5 . 2 0 2 1 r .
· P r a c e   k o n k u r s o w e   n a l e ż y   s k ł a d a ć   

d o   p a n i  M a r t y n y   R a d e c k i e j ,

p a n i   A n e t y  G ł o w a c k i e j – G a r u s

l u b   

d o  p a n i   A n g e l i k i    B ł a s i a k .

Zachęcamy do udziału!!!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Wielkie dzieła w obiektywie”

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii inspirowanej dziełem znanego artysty; malarza, rzeźbiarza czy fotografa.
3.Cele konkursu:
- Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
-Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
- Pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny,
- Rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.
4.Sposób przeprowadzenia konkursu:
-Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę konkursową.
-Format prac:
•odbitki kolorowe lub czarno-białe,
•rozmiar minimum 10×15(lub większy),
•oryginalne fotografie wydrukowane i zestawione z dziełem, które stanowiło inspirację wraz z podaniem nazwiska i tytułu autora dzieła.
5.Miejsce i termin składania prac:
Wydrukowane prace należy składać u pani Martyny Radeckiej, pani Anety Głowackiej- Garus lub u
pani Angeliki Błasiak do dnia 31 maja 2021 r.
6.Kryteria oceny prac konkursowych:
-Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
•prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
•charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
•oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.
7.Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
8.Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
9.Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10.Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

Regulamin konkursu na okładkę do dowolnej książki Marii Konopnickiej

pt. ”Moje dzieło jak z okładki”

Organizatorzy:

Martyna Radecka

Angelika Błasiak

Aneta Głowacka – Garus

Termin: 02. 06. 2021 r.

Cel konkursu:

Konkurs został zorganizowany w celu zachęcenia dzieci do wykazania się kreatywnością i ujawnieniem swoich talentów poprzez przygotowanie okładki do książki. Zwycięzca będzie mógł oglądać swoją okładkę na wystawie zorganizowanej w szkole. Konkurs ma na celu zachęcić uczniów do korzystania z biblioteki oraz dać możliwość, aby talenty dzieci mogły być widoczne na łamach szkoły. Jest to konkurs plastyczny, dlatego oceniana będzie estetyka wykonania pracy konkursowej.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednostronnej okładki do jednej z książek Marii Konopnickiej.

Technika wykonania jest dowolna (np. ołówek, kredki, farby, pastele, farby olejne i akwarele, wycinanki i wyklejanki i wiele innych).

Format pracy: kartka A4.

Konkursowa praca powinna zostać złożona w koszulce foliowej do organizatorów konkursu do dnia 02. 06. 2021 r.

Każdy uczestnik konkursu ”Moje dzieło jak z okładki” może zgłosić jedną pracę;

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu (brak powiązania z lekturą), nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. „Moje dzieło jak z okładki” to konkurs plastyczny, więc głównie będą oceniane walory estetyczne, kreatywność, technika i pomysł na “zobrazowanie lektury”.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I-IV, będące uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przygotowanej okładki. Na okładce powinien znaleźć się tytuł książki oraz autor. Uczeń może również podpisać swoją pracę jako autor w prawym dolnym rogu.

Wyniki konkursu:

Wszystkie nadesłane prace, które będą zgodne z wymaganiami dotyczącymi pracy konkursowej zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. Prace konkursowe należy składać do 2 czerwca 2021 r., natomiast oficjalne ogłoszenie wyników konkursu zostanie przedstawione

7 czerwca 2021 r.

Nagrody dla zwycięzców:

W konkursie “Moje dzieło jak z okładki” nagrodzone zostaną trzy najładniejsze prace konkursowe. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace nagrodzone oraz prace wyróżnione będą widoczne dla wszystkich dzieci na szkolnej wystawie

Uwaga wszyscy uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej 

Lapbook – sposób na naukę!!!

Termin oddawania do 21 maja.

Przypominam, że bierzemy pod uwagę wiadomości, estetykę wykonania (wklejenia, cięcia, kolorystykę), pomysłowość.

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” 

KONKURSY

Zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV-VIII  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach do udziału w  konkursach w ramach DBI:

 • Konkurs na folder „10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu”, pracę należy wykonać w edytorze tekstu, dodać grafikę.
 • Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie, pracę należy wykonać w dowolnym edytorze tekstu, w formacie A4.
 • Konkurs na prezentację multimedialną o tematyce związanej z hasłem DBI:  „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, pracę należy wykonać w programie PowerPoint (max. 12 slajdów).
 • Konkurs na przygotowanie komiksu o tematyce związanej z hasłem DBI i bezpieczeństwem w sieci. Komiks musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i składać się minimum 6 okienek umieszczonych na jednej stronie A4
 • Konkurs na napisanie wiersza związanego z propagowaniem bezpiecznych zachowań w sieci (Netykieta – zasady zachowania w sieci), wiersz należy napisać w edytorze tekstu, sformatować i dodać grafikę.
 • Konkurs na program stworzony w Scratchu na temat bezpieczeństwa w sieci i związany z hasłem DBI
 • Konkurs na nakręcenie filmu krótkometrażowego związanego z bezpieczeństwem w sieci i zawierającego hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” /film powinien trwać do 5 minut/

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca wykonana samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych w oparciu o m.in. treści zamieszczone na DBI i inne wskazane na tym portalu /w przypadku filmu zespół może składać się do 3 osób/
 • Format projektu graficznego (plakatu) A4 wykonany dowolną techniką z hasłem 16. edycji „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” 
 • Prezentacja multimedialna promująca hasło 16. edycji i bezpieczeństwo w Internecie w języku polskim (maksymalnie 10 slajdów).
 • Na wszystkich pracach musi znajdować się logo 16. edycji DBI oraz tegoroczne hasło: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
 • Prace konkursowe należy przesłać na adres:

j.korczak@spbogumilowice.pl

 • Termin składania prac: do 9 kwietnia 2021 r.
 • KRYTERIA OCENY PRAC:
 • Zgodność z tematem.
 • Estetyka wykonania.
 • Pomysłowość.

 

Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rodziców zachęcam do wejścia na stronę jestemzsos.org aby dowiedzieć się, jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w sieci.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO „ WIOSNA W POEZJI”

 1. Cele konkursu:

– kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i otaczającej nas

przyrody;

– popularyzacja poezji dziecięcej o tematyce wiosennej;

– rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w konkursie;

– rozwijanie zdolności recytatorskich;

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 1. Zasady uczestnictwa:                                                                                                                                                                    -konkurs jest bezpłatny i przeznaczony dla dzieci grup przedszkolnych oraz uczniów klas  1 – 3;                              -konkurs będzie miał formę prezentacji jednego dowolnego utworu poetyckiego bez rekwizytów o tematyce wiosennej i wybranego spośród dołączonej do regulaminu listy utworów;                                                                      – czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut;                                                                                                                   – zgłoszenie do konkursu należy kierować bezpośrednio

 

do wychowawców klas, nauczyciela religii – L. Jackowskiej

lub do nauczyciela – bibliotekarza – p. Renaty Wawrzyńczak do dnia 19 marca 2021r.

 

 

 1. Repertuar:

 

utwory do wyboru będą umieszczone w spisie dołączonym do regulaminu

 

( załącznik nr 1).

 

 

 

 

 1. Kryteria oceniania:

 

 1. Komisja konkursowa, którą powołają organizatorzy konkursu, dokona oceny prezentacji na podstawie następujących kryteriów:

 

– dobór tekstu i jego pamięciowe opamiętanie;

– kultura słowa;

– interpretacja tekstu;

– ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu,

odpowiedni strój ).

Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.

Z przebiegu konkursu sporządzony zostanie protokół.

 

 

 1. Przebieg konkursu:

 

Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

Grupy przedszkolne – w dniu 22 marca 2021r.;

 Klasy: 1, 2, 3– w dniu 24 marca 2021r.

 

 

 1. Nagrody dla laureatów:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania

 

za udział w konkursie.

Organizatorzy:

 

Renata Wawrzyńczak

Longina Jackowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złącznik nr 1

 

Spis utworów o tematyce wiosennej do wyboru na konkurs

„ Wiosna w poezji”

 

 

 • „ Powitanie wiosny”

Leci pliszka
spod kamyczka:
– Ja się macie dzieci!
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w
świat daleki,
płyną het – do morza;
A ja śpiewam,
a ja lecę,
gdzie ta ranna zorza!.

 

Maria Konopnicka

 

 

 

 

 • „ Wiosna”

Obudziła się wiosna tu i tam,

rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.

Łąki kaczeńcami ozdobiła

a nad polami się zastanowiła.

Kiedy świat cały malowała

skowronka w polu ujrzała.

Piosenkę z nim zanuciła

i gniazdko w trawie uwiła.

Grażyna Koba

 

 

 

 • „ Przyszła wiosna”

 

Przyszła wiosna na podwórko,

Zagląda do sieni:

– Ejże, grabie i łopaty,

Do roboty w ziemi!

 

Jak się mamy, pani miotło,

Czeka cię robota,

Niech nie będzie na podwórku

Odrobiny błota.

 

Przyszła wiosna do ogródka,

Patrzy pod opłotki:

– A wyjrzyjcie z ziemi prędzej

Mlecze i stokrotki!

 

Będą teraz ciepłe noce,

Będą ciepłe dzionki,

Okrywajcie się kwiatami

Grusze i jabłonki!

 

Chodzi wiosna po podwórku

I porządki czyni.

Będzie pięknie, bo z tej wiosny

Dobra gospodyni.

Hanna Ożogowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • „ Apel do ludzi”

 

Gdy się do życia wiosną świat budzi,

Przyroda pisze apel do ludzi:

 

– To my, rośliny!

– To my, zwierzęta!

O naszym zdrowiu nikt nie pamięta?

 

Trujące ścieki, trujące dymy,

Bez tlenu rzeki…

… My się dusimy!

 

A gdy umrzemy w trującym brudzie,

na martwej ziemi zginą też ludzie!

 

Chcemy żyć z Wami w zgodzie, przyjaźni,

Niechaj nie zabraknie Wam wyobraźni!

 

Tęczowy motyl nad łąką lata,

Pająk misternie sieć swą uplata.

 

Patrzcie, jak pięknie w lesie, w ogrodzie!

Ile jest życia w ziemi i w wodzie!

 

I Ty, Pierwszaku, oszczędzaj wodę,

Nie niszcz i nie śmieć. DBAJ O PRZYRODĘ!

Stanisław Karaszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • „ Gdzie jest wiosna”

Wiosna, wiosna już tuż, tuż.

Płaszcz słomiany spada z róż,

Pączki ma już każdy krzak –

To jest wiosny pierwszy znak.

Drugi znak – zielony liść.

Na wycieczkę czas już iść.

Biegać, łąką ile tchu,

Szukać wiosny tam i tu.

Złotych blasków chyba sto

Wpadło na strumyka dno

Żaby budzą się ze snu.

– gdzie jest wiosna?

A, już tu.

W każdej bruździe, koleinie,

Jakaś strużka wody płynie,

Wszędzie ćwierka jakiś ptak –

To jest też wiosenny znak.

Na podwórku już hałasy,

Wszystkie dzieci grają w klasy.

A jak grają?

Zobacz, jak- To jest wiosny piąty znak.

Takich znaków jest ze dwieście w każdym mieście.

Patrz uważnie tu i tam,

To je znajdziesz wszędzie sam.

Danuta Gellnerowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • „ Wkrótce wiosna”

Pierwszy obudził się pierwiosnek.

Potem chochoły spadły z róż.

Skowronek śpiewem wołał wiosnę,

Żeby na pole wyszła już!

 

Bo zima, bo zima każdemu obrzydła.

Niech słońce da jej pstryczka w nos!

Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach

Bociek, jaskółka, szpak i kos.

 

Złoto błysnęło w leszczynach.

Zapach obudził senny ul.

Wiosenną orkę chcą zaczynać

Głodne gawrony z pustych pól.

Barbara Lewandowska

 

 

 

 

 

 

 

 • „ WIOSNA”- Czym pachnie wiosna?
  – Ziemią…
  – Czym jeszcze?
  – Źdźbłem trawy, słońcem i deszczem, pączkami liści,
  mleczem i bzem, czeremchą, rosą na łąkach, pogodnym dniem…
  – Czym jeszcze pachnie dokoła, gdy wiosna szaleje na świecie?
  – Jeszcze wspomnieniem zimy i już marzeniami o lecie…

 

 

Małgorzata Strzałkowska

 

 

 

 

 

 

 

 • „ UWAGA! ŚWIEŻO MALOWANE”Dzień dobry pani Wiosno!
  Dlaczego fiołki nie rosną?
  Dlaczego śpią tulipany
  Dlaczego bez jest zaspany?
  Dlaczego nie kwitną sady?
  Dlaczego świat taki blady?
  Dlaczego nie ma zieleni?
  Wstyd , Wiosno! Pani się leni!
  Niech pani się szybciej rusza.
  Niech pani z nas bierze przykład.
  Ot – pierwsza chata biała jak grusza,
  Wiosenna, świeżo rozkwitła.
  A druga – bladoróżowa
  Jak jabłoń, jak jabłoń kwietniowa!
  A trzecia jest jak rezeda,
  Że wzrost opisać się nie da!
  A dachy – jak tulipany,
  A poty – ciemnozielone!
  A kot …
  Kot nie jest pomalowany,
  Umoczył tylko ogonek…
  A teraz, znów do roboty!
  Malować ściany i płoty!
  Każdy ma farbę i pędzel
  I wodzi pędzlem po ścianie
  Coraz to prędzej i prędzej –
  Wszystko na pani spotkanie
  Wiosno niech pani nie zwleka!
  Wszystko na panią już czeka:
  I malowane ściany,
  I dachy jak tulipany
  I płoty ciemnozielone,
  I kot z zielonym ogonem.
  Maria Terlikowska

 

 

 

 

 

 

 • „ WIOSENNE SŁOŃCE”Słońce z nieba
  Na nas zerka
  I podkręca wąsa
  Kwiaty, ptaki
  Jak z rękawa
  Sypią się do słońca
  Świerszcz nie grzeje
  Złotych skrzydeł
  Za kaloryferem
  Zza komina
  Wyjął skrzypce
  Poszedł na spacerek
  I my także pobiegniemy
  Jutro? Jeszcze dzisiaj!
  Zobaczymy
  Gdzie świerszcz skacze
  Gdzie pod liściem przysiadł
  I wesoło zaśpiewamy
  Na wiosennej łące,
  Aż do wszystkich
  Się uśmiechnie
  Jasne, ciepłe słońce.

 

 

 

Tadeusz Kubiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ) „PRZYJŚCIE WIOSNY

Naplotkowała sosna,
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
– przyjedzie pewnie furą…
jeż się najeżył srodze:
– raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę
Przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął:
Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
Skąd znowu-
Rzekła sroka –
Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju
Nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem!
A ja wam tu dowiodę,
Że właśnie samochodem.
Nieprawda, bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Ze płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią:
Witaj wiosno!

 

Jan Brzechwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ) „ Kto to?”

Powiedzcie mi dzieci

Co to jest za Pani.

Trawa rośnie, słonko świeci

Ptaszek śpiewa do niej.

 

Kto przychodzi do nas

O tej porze roku?

Jest pachnąca i radosna

Czy już wiecie kto to?

Wiosna

 

 

Iwona Salach 

 

12) „ Oznaki Wiosny”

Żółte słoneczko na niebie się śmieje,
łagodny wietrzyk wesolutko wieje,
Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi,
wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi.
Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają,
wierzby puszyste bazie wypuszczają.
Ciepło wokoło, zima precz już poszła,
a na jej miejsce przyszła piękna wiosna.

 

Marta Olechowska

 

 

pisanka

regulamin konkursuRegulamin Szkolnego Konkursu

„ Biblioteka moich marzeń”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2. Konkurs jest bezpłatny i przeznaczony dla uczniów klas 4 – 8.
 3. Uczniowie mają do wykonania pracę plastyczną lub pracę literacką „Biblioteka moich marzeń”.
 4. W pracy plastycznej należy przedstawić bibliotekę, którą sobie wyobrażamy – na miarę XXI wieku.
 5. Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką i na każdym materiale.
 6. W pracy literackiej należy wykonać opis biblioteki, którą sobie wyobrażamy – na miarę XXI wieku.
 7. W pracy literackiej tekst nie może być dłuższy niż 4 strony formatu A4.
 8. Wszystkie podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa) należy składać u nauczyciela – bibliotekarza i u nauczyciela religii lub na świetlicy szkolnej do dnia 05 marca 2021r.
 9. Komisja konkursowa dokona wyboru 3 najładniejszych prac w dwóch

kategoriach (z podziałem na pracę plastyczną i pracę literacką):

klasy 4 – 5

klasy 6 – 8

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

Z pracy komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

                                Organizatorzy:

Longina Jackowska

Renata Wawrzyńczak

 

Konkurs przedszkolny

Zachęcamy do wzięcia udziału w Rodzinnym konkursie plastycznym pt.

Stroik Bożonarodzeniowy

Prace prosimy składać do 15 grudnia 2020r. u wychowawców grup

  

Więcej informacji w regulaminie

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSZKOLNEGO

„STROIK BOŻONARODZENIOWY”

1.ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY” jest Przedszkole w Bogumiłowicach.

 

 1. CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

- edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

- kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie zdolności manualnych.

 

 1. TECHNIKI WYKONANIA

 

Stroiki mogą być tradycyjne – wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie

(np. bombki). Mogą również pojawić się oryginalne stroiki w stylu awangardowym.

 

 1. KATEGORIE KONKURSU

 

Uczestnicy przygotowują prace wykonane w II kategoriach wiekowych

- 3-4 latki

- 5-6 latki

Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.

Prace wykonane mogą być przy pomocy rodziców dziadków.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przyniesienie pracy do przedszkola.
 2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko dziecka
 3. Stroiki należy dostarczyć do 15.12.2020 r.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 3. komisja będzie zwracała uwagę na:

- oryginalność kompozycji,

- estetykę wykonania,

- kolorystykę,

- wykorzystanie materiałów naturalnych,

- wkład pracy.

 1. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one przekazane na kiermasz, który odbędzie się w przedszkolu w dniach 17 – 18 grudnia 2020r.Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie przekazany dla Franka Mielczarka (śpiącego Królewicza).
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2020 r., o godz. 10.00.
 3. Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach oraz na Facebooku.

 

 1. NAGRODY

 

 1. Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione.
 2. Laureaci I, II, III miejsca w obu kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymują niespodzianki, dyplomy – podziękowania.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”

 

Zasady konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół

podstawowych klas 1-3 oraz 4-6.

 • Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.
 • Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna w dowolnej technice, formatu A4 lub mniejsza, w formie zawieszki

na choinkę.

 • Prace nie powinny być wykonane z użyciem materiałów sypkich, kruchych oraz plasteliny.
 • Prace powinny posiadać mocne, stabilne zawieszki oraz przypięte do nich karteczki z danymi autora pracy (imię i nazwisko).
 • Waga (ciężar) pracy powinna umożliwiać zawieszenie jej na choince –

prace zbyt ciężkie, nie będą miały możliwości ekspozycji.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 4.12.2020r.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„ Życzliwość to JA”

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat
 • „Życzliwość to JA”.
 • Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas I-III.
 • Format prac plastycznych – karton A3.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, rysunek kredką, ołówkiem, akwarela, grafika komputerowa, kolaż lub fotokolaż itp.).
 • Czas trwania konkursu 02.11-23.11.2020 r.
 • Prace konkursowe można składać u p. Martyny Radeckiej, Angeliki Błasiak oraz p. Wiktorii Wawrzyniak.

 

Zapraszamy do udziału!!

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY


„ Życzliwość to JA”

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy fotograficznej będącej osobistą interpretacją hasła: „Życzliwość to JA”.
 • Konkurs ma charakter szkolny i jest skierowany do uczniów klas IV-VIII.
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
 • Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 • Czas trwania konkursu 02.11-23.11.2020 r.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:radecka@spbogumilowice.pl , a.blasiak@spbogumilowice.pl lub w.wawrzyniak@spbogumilowice.pl

 

Zachęcamy do udziału!

4.

KONKURS

„Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Skierowany do uczniów klas 1-8.

Praca konkursowa to okładka do książki o tytule „Jan Paweł II Ojcem nas wszystkich”

Technika pracy dowolna.

Format A3

Prace można kierować do dnia 26.10.2020r.

do pani M. Radeckiej, pani L. Jackowskiej lub pani A. Błasiak

 

2.                                                                         3.

1. KONKURS KRZYŻÓWKOWY

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa
  w konkursie krzyżówkowym (zwanym dalej „Krzyżówkowy zawrót głowy –czyli literackie zabawy z biblioteką”).

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie gbpsulmierzyce.pl, profilu Facebook oraz
  w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach przez cały czas trwania edycji Konkursu.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem nagród jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego
  w Sulmierzycach.

 

 1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 8 do 13 lat, ( klasy II – VI), mieszkające na terenie gminy Sulmierzyce, za wyjątkiem pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach oraz najbliższych członków rodzin tych osób

 

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz w miesiącu. Zadania będą umieszczane na profilu bibliotecznym Facebook w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 9.00. Na zadania czekamy 72 h

 

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni z największą liczbą punków zebranych przez cały czas trwania konkursu i prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu lub zadania

 

 1. E-mail z rozwiązaniem krzyżówki, rebusów bądź należy zatytułować –„Rozwiązanie krzyżówki – (miesiąc)”, ponadto w treści należy podać następujące informacje:
 • hasło krzyżówki, rebusu, zadania
 • imię i Nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu.

 

 1. Przesłanie skanu lub zdjęcia z rozwiązanymi zadaniami oraz danych o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
 2. Podanie powyższych danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje udział w konkursie
  i przekazanie przyznanej nagrody
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu, jest Organizator.
 4. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, oraz publikacji imienia i nazwiska zwycięzcy, jak również nazwy miejscowości, w której zwycięzca mieszka, na stronie internetowej www.gbpsulmierzyce.pl . Każdy zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.
 5. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu telefonicznie lub wyśle wiadomość elektroniczną z informacją o wygranej
 6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odebrania nagród w siedzibie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej gbpsulmierzyce.pl oraz na profilu Facebook, zgodnie z art. 81 ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe
 2. Spośród osób, które w terminie do 02 października do 04 czerwca 2020 roku prześlą e-mailem na adres: bibliotekasulmierzyce@interia.pl, hasło będące rozwiązaniem krzyżówki, rebusu bądź zadania zostaną wybrane osoby z największą liczbą punktów, uzyskanych przez czas trwania konkursu, te osoby zostaną uznane za zwycięzców konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Font Resize
Kontrast