Konkursy

 

 

OGÓLNOPOLSKIE WYZWANIE KREATYWNE

– Kartka urodzinowa dla Marii Konopnickiej! –

Zapraszamy do wzięcia udziału w wyzwaniu, podczas którego wspólnie z nauczycielami i uczniami, stworzymy galerię kartek z życzeniami dla naszej jubilatki i patronki z okazji jej 180 rocznicy urodzin!

Czas trwania akcji: od 21.04.2022r. do 20.05.2022r.

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przesyłając jedną, wybraną pracę z danej placówki. Kartka może być stworzona komputerowo lub własnoręcznie (wtedy wykonujemy zdjęcie pracy).

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń stworzymy wirtualną galerię prac, którą udostępnimy w dniu urodzin Marii Konopnickiej – 23 maja.

 

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
ph.”Czytam! – wiem, znam!”- IV edycja
„Nowele” Marii Konopnickiej
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka
Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami
należącymi do Sieci współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz – aktywna
biblioteka”.
2. Adresatem konkursu są uczniowie klas V – VIII ze szkół podstawowych z terenu powiatu
pajęczańskiego, z których nauczyciele bibliotekarze należą do Sieci współpracy
i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka” tj. w Białej, SP Nr 1 w Pajęcznie,
Makowiskach, Siemkowicach, Strzelcach Wielkich, Raciszynie, Rząśni, Trębaczewie, Zamościu.
3. Celem konkursu jest:

promocja czytelnictwa

szerzenie kultury książki

rozwijanie zainteresowań czytelniczych

włączenie się w obchody Roku Marii Konopnickiej
4. Przedmiotem konkursu jest znajomość treści 4 nowel Marii Konopnickiej:

„Nasza szkapa”

„Dym”

„Mendel Gdański”

„Miłosierdzie gminy”

5. Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach:

• Etap I – przeprowadzony w macierzystych szkołach uczniów w okresie od dnia ogłoszenia
w szkole do dnia 29.04.2021 r.
Forma realizacji I etapu konkursu wg uznania nauczyciela bibliotekarza przy ewentualnym
współudziale nauczyciela polonisty. Do II etapu przechodzi maksymalnie 3 uczniów ze
szkoły biorącej udział w konkursie.
• Etap II – przeprowadzony będzie w zależności od aktualnych obostrzeń sanitarnych tj. :
• zdalnie z wykorzystaniem platformy e-learningowej CRE WŁ w Sieradzu w dniu
10.05.2021 r. w godz. 15.00-15.30 lub
• stacjonarnie w dniu 11.05.2021 r. w godz. 10.00 – 11.00 w lokalu Biblioteki
Pedagogicznej w Pajęcznie
• O formie konkursu Organizator zawiadomi do dnia 05.05.2022r.
6. Zgłoszenia uczniów (na kartach zgłoszenia), którzy wezmą udział w II etapie konkursu prosimy
dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej do dnia 04.05.2021 r.
7. Uczestnicy II etapu konkursu będą mieli do wykonania zadania różnego typu sprawdzające
znajomość treści w/w lektur konkursowych.
8. Uczestnicy w uzgodnionym terminie na osobiste adresy e-mailowe otrzymają instrukcję
postępowania, hasło i link do zalogowania się na platformie – w przypadku formy zdalnej.
9. Czas trwania 30 min. w przypadku formy zdalnej, a 45 minut w formie stacjonarnej.
10. Liczba zdobytych punktów i czas udzielonych odpowiedzi decyduje o zajętych miejscach
w przypadku formy zdalnej, a tylko liczba zdobytych punktów w przypadku formy stacjonarnej.
11. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
12. O wyniku konkursu informacja zostanie przesłana do szkół i uczestników.
13. Dla laureatów Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe.
14. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej w Pajęcznie, o terminach szkoły i uczestnicy zostaną powiadomieni.
15. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody.
16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie pytania kierować należy
na adres: filiapajeczno@bpsieradz.pl lub pod nr telefonu 34 3112089.
17.Przetwarzanie danych osobowych:
1) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie
internetowej CRE WŁ w Sieradzu, CRE WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
Filia w Pajęcznie, portalu społecznościowym FB i w lokalnej prasie.
2) W celu uczestnictwa w Konkursie konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika,
jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
z uczestnictwem w Konkursie, wyłonieniem zwycięzców Konkursu, jak również w celach
sprawozdawczych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
3) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym,
jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email:
iodo@wodnsieradz.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem
Inspektor. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym
pracownikom Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w
Sieradzu Filia w Pajęcznie.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane
decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Konkurs fotograficzny pt. “Wiosna w obiektywie”

Kl. I- IV

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu pt. “Wiosna w obiektywie” jest Szkoła Podstawowa M. Konopnickiej w Bogumiłowicach.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia ukazującego wiosnę (oznaki wiosny, kwiaty wiosenne, zwierzęta budzące się/przylatujące na wiosnę, wiosenne krajobrazy itp.)
 3. Celem konkursu jest:
  – rozpowszechnianie fotografowania jako formy sztuki,
  – uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody,
  – pobudzenie kreatywności i wyobraźni.
 4. Do uczestniczenia w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z kl. I-IV.
 5. Format wywołanego zdjęcia (na papierze fotograficznym MAT) to format:
 6. Każdy uczestnik zgłasza tylko 1 pracę konkursową (1 zdjęcie).
 7. Fotografia powinna być podpisana z tyłu (imię, nazwisko, kl.)
 8. Prace należy składać do wychowawców lub do p. Justyny Zielińskiej
  w terminie do 13maja 2022r.
 9. Autorzy najlepszego zdjęcia otrzymają dyplomy i nagrody.

ZAPRASZAMY!

REGULAMIN

Konkursu dla filmu wideo „Ja Cię Kręcę”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu dla filmów wideo (dalej: Konkurs) jest Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach (dalej Organizator).
 2. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem).
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 04 kwietnia 2022r. do dnia 16 maja 2022r.
 • 2. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

W Konkursie biorą udział filmy amatorskie nagrane przez klasy V – VIII SP im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach przy użyciu dowolnego sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk (dalej zwane:       „Filmami”) .Szczegółowe wymagania wobec Filmów określają § 3 i § 4 Regulaminu.

 1. Uczestnicy Konkursu mogą nakręcić tylko jeden film.
 • 3. Zgłaszanie Filmów
 1. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie odbywa się poprzez:

– dostarczenie Filmu na przenośniku pendrive do pani Iwony Włodarczyk lub Pani Joanny Guc

 1. Zgłoszenie Filmu do udziału w Konkursie oznacza, że Zgłaszający zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Zgłoszone Filmy podlegają sprawdzeniu i dopiero po zaakceptowaniu treści merytorycznej przez Organizatora będą nagradzane. Nagradzane będą wyłącznie Filmy, które prezentowały będą odpowiednią wartość artystyczną oraz poziom techniczny. Nie będą zawierały elementów epatujących sexualnością, elementów związanych z alkoholem, papierosami, narkotykami, zawierających treści dyskryminujące ze względu na wyznanie, rasę, światopogląd oraz inne elementy naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa .
 3. Zgłoszenie Filmu do Konkursu następuje w terminach wskazanych w § 7 punkt 1 Regulaminu. Decydujące znaczenie ma data otrzymania Filmu przez Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik, którego Film zostanie zaakceptowany przez Organizatora otrzymuje nagrodę gwarantowaną, o której mowa w § 8 punkt 1 Regulaminu.
 • 4. Wymagania merytoryczne wobec Filmów
 1. W Konkursie biorą udział filmy, których treść (akcja) pokazuje Uczestnika, lub Uczestnika wraz z grupą innych osób .
 2. W filmie może być słyszalny podkład muzyczny.
 3. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone Filmy nagrodzone w jakichkolwiek innych konkursach. Film musi być nagrany specjalnie do Konkursu.
 • 5. Wymagania techniczne wobec Filmów
 1. Wszystkie Filmy zgłaszane do udziału w Konkursie muszą spełniać wymagania określone Regulaminem.
 2. Zgłoszony do udziału w Konkursie Film może po nakręceniu go przez Uczestnika, zostać poddany późniejszemu montażowi.
 3. Długość zgłoszonego do udziału w Konkursie Filmu nie może być krótszy niż 5 minut i nie może przekraczać 20 minut.
 4. Wielkość pliku z Filmem nie może przekraczać 100 MB. Akceptowane formaty pliku z Filmem to: mpg, mpeg, mp4.
 5. W przypadku zgłoszenia Filmu nieodpowiadającego wymogom technicznym określonym w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie w szczególności prawo do nieoceniania takiego Filmu, co jest równoznaczne z wykluczeniem Filmu z udziału w Konkursie, lub może zwrócić się do Uczestnika o dostosowanie parametrów technicznych do wymogów niniejszego Regulaminu.
 • 6. Oświadczenia
 1. Zgłaszając Film do udziału w Konkursie, Uczestnicy oświadczają, że:

– są wyłącznym autorem dostarczonego Filmu

 1. Osoby występujące w Filmie brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję Filmu w ramach Konkursu oraz stwierdziły że emisja/udział w Konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych.

3.Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

 • 7. Zasady Konkursu
 1. Konkurs trwa od dnia 04 kwietnia 2022r. do dnia 16 maja 2022r.
 2. Zwycięzcą zostanie Film, który uzyska najwięcej głosów. Wyniki zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w klasach.
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony werdyktem Jury Konkursu. Wybierając najlepszy Film Jury Konkursu kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość merytoryczna i artystyczna Filmu oraz zgodność treści z tematem Konkursu.
 4. Uczestnicy Filmów otrzymają nagrody, opisane w § 8 punkt 1 Regulaminu.
 5. W wypadku równej liczby głosów, zwycięski Film zostanie wyłoniony werdyktem Jury Konkursu. Wybierając najlepszy Film Jury Konkursu kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość merytoryczna i artystyczna Filmu oraz zgodność treści z tematem Konkursu.
 • 8. Nagrody
 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
 2. a) nagroda główna
 3. b) nagrody dodatkowe
 • 9. Realizacja prawa do nagród
 1. Nie spełnienie przez uczestników Konkursu któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie Konkursu skutkować będzie odmową wydania nagrody przez Organizatora.
 • 10. Jury Konkursowe
 1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem całego Konkursu, do wyboru Filmów podczas Konkursu, oraz do wyboru Zwycięzcy Konkursu, powołane zostaje Jury Konkursowe.
 2. Wszystkich członków Jury Konkursowego, łącznie z jej Przewodniczącym, powołuje Organizator.
 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu Filmu lub Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 11. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania, zmiany dat, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub przerwania Konkursu, ewentualnie zmiany niniejszego Regulaminu z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych powodów.

 Bez tytułu

 

6f0b94d052713915fe4eeb53dd284fa3-0

6f0b94d052713915fe4eeb53dd284fa3-1

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ANGIELSKIE DYKTANDO”

 • 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.
 • 2. Cele konkursu:
 1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia

się i rozwijania umiejętności językowych.

 1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 • 3. Termin konkursu: 17.03.2022r.
 • 4. Postanowienia ogólne:
 1. W konkursie udział wziąć może każdy uczeń klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci udziału do dnia 10 marca 2022r.
 3. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zapisał bezbłędnie usłyszany tekst.
 4. W przypadku braku bezbłędnych prac, laureatem zostaje uczestnik, którego praca zawiera najmniejszą liczbę błędów.
 5. Nagrodzeni zostają laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 6. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
 7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu dwóch tygodni od daty jego przeprowadzenia.
 • 5. Przebieg Dyktanda:
 1. Konkurs polega na napisaniu zaproponowanego przez organizatorów dyktanda. Dyktando oceniają nauczyciele języka angielskiego organizujący konkurs.
 2. Uczniowie piszą na białej kartce A4
 3. Podczas pisania dyktanda uczniowie klas 4- 6 wpisują w luki usłyszane słowa , natomiast uczniowie klas 7-8 zapisują usłyszany fragment tekstu.
 4. Podczas pisania Dyktanda nie wolno:

- korzystać z żadnych pomocy naukowych

- porozumiewać się z innymi uczestnikami

- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych

- pisać dyktowanego tekstu w sposób nieczytelny i niezrozumiały.

 1. Tekst dyktanda zostanie odczytany dwukrotnie.
 • 6. Zasady oceniania:
 1. Ocenie podlegają błędy ortograficzne
 2. Nieczytelny bądź niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
 3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie

jest dopuszczalne stosowanie drukowanych liter. W razie pomyłki wyraz należy skreślić i napisać

ponownie obok.

 1. Z ogólnej liczby punktów przewidzianych na całe dyktando (1 punkt za każde poprawnie napisane

słowo) za każde błędnie zapisane słowo (także słowa pominięte, nieczytelne lub niezgodne z

interpunkcją np. mała litera na początku zdania) sprawdzający odejmuje 1 punkt. Liczby i daty

uczniowie zapisują pisemnie. Interpunkcję można podyktować po polsku lub angielsku.

Przed rozpoczęciem dyktowania tekstu, należy przeczytać tekst w całości. Fragment tekstu należy

dyktować dwukrotnie.

 1. Jeżeli kilka prac zdobędzie tę samą liczbę punktów wówczas organizator zastrzega sobie prawo do

przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia jednej osoby. O formie dogrywki zadecyduje Komisja

konkursowa.

 1. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie ani żadna reklamacja.
 • 7. Wyniki Konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej w terminie dwóch tygodni od jego przeprowadzenia

 • 8. Nagrody:
 1. Laureaci Konkursu, tj. trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź inne

nagrody rzeczowe

 1. Rozdanie nagród nastąpi w ciągu miesiąca od przeprowadzenia konkursu.
 • 9. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany

zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie

internetowej Szkoły

Zapraszamy do udziału w dyktandzie 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„CHRISTMAS STOCKING”- BOŻONARODZENIOWA SKARPETA NA PREZENTY

Organizatorzy:  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach

Konkurs jest przeznaczony dla klas I- III szkoły podstawowej

Cele:

- popularyzacja tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych

- rozszerzanie zainteresowań językiem angielskim

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz twórczego myślenia

- doskonalenie umiejętności plastycznych

- kształtowanie postawy tolerancji wobec innych zwyczajów

- propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego

Tematyka:

Założeniem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie, wykonanie i ozdobienie bożonarodzeniowej skarpety na prezenty.

Aspekty techniczne:

 1. Długość skarpety: dowolna
 2. Skarpeta powinna zawierać element umożliwiający jej zawieszenie
 3. Forma przestrzenna
 4. Technika dowolna (tkanina/ filc/ papier lub inny oryginalny pomysł
 5. Na skarpecie należy napisać lub dołączyć życzenia świąteczne w języku angielskim
 6. Opis pracy: imię i nazwisko, klasa. Proszę te informacje włożyć do środka skarpety.

Ocenie podlegają :

- pomysł i oryginalność

- estetyka wykonania

- tekst życzeń – poprawność oraz oryginalność

Prace można składać osobiście u nauczycieli języka angielskiego.

Termin składania prac : 02/12/2021r.

Wręczenie nagród nastąpi : 06/12/2021r.

Wyniki będą dostępne na również na stronie szkoły

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

konkurs-plastyczny-wyszynski

Font Resize
Kontrast